Disruptie in de overhead: naar een organisatie zonder overhead

Disruptie is op dit moment het actuele onderwerp in vele boardrooms. We zien veel organisaties zich afvragen of het huidige verdienmodel voldoende toekomstbestendig is en hoeverre dat over 5 jaar ook nog is.

Door de verschuiving naar online, wegvallen van kanalen en tussenstappen staat de omzet bij veel organisaties onder druk en moeten alternatieve verdienmodellen worden ontwikkeld. Het primaire proces wordt volledig anders ingericht binnen de media, zakelijke dienstverleners, accountants en binnen de groothandel.

De volgende vraag is wat dit betekent voor de organisatie, formatie en het personeel. Ook een vraag die wij steeds meer krijgen is wat dit betekent voor de overhead. Als het primaire proces verandert betekent dit dat ook de indirecte functies mee moeten veranderen. De volgende stap is de overhead loze organilayoffssatie, naar een organisatie zonder overhead:“Weg van het ontzorgingsmodel”.

Organisaties worden steeds meer flexibel ingericht, met minder vaste formatie en kosten. Extreme vormen zien we bij uitgeverijen met alleen een romp-redactie. De content wordt volledig gevuld met freelancers. Door user generated content wordt iedereen in feite zijn eigen uitgever.

Management wordt door zelfsturende teams overbodig. Door de hogere opleiding van professionals en het verschuiven van meer zelf verantwoordelijkheid krijgen de huidige managers meer een coachende rol dan de traditionele leiding gevende manager.

Door alle goede ICT ondersteuning en vervalt de behoefte aan secretariële ondersteuning. Door goede planningstools worden afspraken door de deelnemers zelf gemaakt. Door directer contact via apps en email is minder behoefte aan redigeren van stukken.

Ook de rol van Human Resource Management verandert. HR administratie verschuift naar selfservice systemen, salarisadministratie wordt veelvuldig aan efficiënte partijen uitbesteed. HR advies kan volledig in de lijn worden opgevangen als taak van de coachende meewerkend voormannen en teamleiders.

Bij finance wordt steeds vaker de facturering en crediteurenfacturen verwerking uitbesteed naar Polen/ India en volledig geautomatiseerd.

De receptie verdwijnt door telefoonlijsten bij de deur te plaatsen. Zelfs de kantoren verdwijnen met flex locaties o.b.v. behoeften. Dit is een extreme vorm van het nieuwe werken.

ICT kosten stijgen meestal, maar is wel goedkoop in the cloud georganiseerd. Met behulp van gestandaardiseerde systemen, zonder veel maatwerk.

De overhead is dan volledig overbodig geworden. De voorbeelden in de praktijk zijn er al. Ook de overhead zal niet ontkomen aan de disruptie die nu bezig is.

Advertenties

Big is not always beautiful

Veel fusies en overnames worden ingegeven doordat er schaalvoordelen worden behaald. Uit de praktijk blijkt dat 75% van fusies niet haar beoogde doelstellingen behaalt. Ook uit onderzoek van Berenschot blijkt dat big niet altijd beautiful is. Wij onderzoeken al tien jaar de bepalende factoren van de overhead en de relatie tussen omvang van de overhead en de grootte van de organisatie. Uit onderzoek onder ruim 1.500 organisaties blijkt dat schaalvoordelen maar beperkt optreden en dat er vanaf 300 werknemers zeer beperkte synergievoordelen kunnen zijn.

Veel belangrijker is de inrichting en de besturing van de organisatie. Uit onderstaande figuur blijkt dat er een zeer beperkt verband is tussen het percentage fte’s dat in de overhead zit versus de omvang van de organisatie (fte’s). Het percentage fte in de overhead van de totale organisatie heeft een zeer grote spreiding. Ook bij de grotere organisaties loopt het percentage overhead op tot meer dan 30%. Lees meer over dit bericht

Hypes in bedrijfsvoering

De huidige bedrijfsvoeringstrends brengen ons niet veel verder. Ze voeren ons eerder terug naar het tijdperk van de industriële revolutie. Vaak zit er de wens achter om de organisatie efficiënter en effectiever te maken. Maar dit wordt meestal zwak onderbouwd en al helemaal niet geëvalueerd. De miljoenen worden meteen ingeboekt. Je moet wel gek zijn om ze te laten liggen. Maar worden ze ooit echt gerealiseerd? Bestuurders rennen nerveus twitterend achter elkaar aan, van de ene trend naar de andere. Het lijkt wel of men de tijd niet meer neemt om rustig na te denken.

In dit artikel gaan wij in op de gebrekkige onderbouwing van de belangrijke trends van dit moment en op de schade die ze veroorzaken. Wij betogen dat net als na de industriële revolutie een tegenkracht nodig is, met hernieuwde aandacht voor de behoeften van medewerkers. Juist in deze tijden van crisis.

Dit artikel verscheen eerder op ManagementSite.

  • Sjaak trend
  • Terug naar de industriële revolutie
  • Schaalvergroting en shared service centra
  • Prestatiesturing
  • Maar de maatregelen zijn vast goed onderbouwd?
  • Hoe houden we het leuk?

Lees meer over dit bericht

Overhead zakelijke dienstverleners sterk gereduceerd

Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead

Voor meer presentaties van Roel van Lanen, klik hier.

Voor het persbericht over de uitkomsten van het benchmarkonderzoek, klik hier.

Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead

Utrecht, 22 augustus 2011 – De overhead bij zakelijke dienstverleners is fors afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de omvang en kosten van de overhead van zakelijke dienstverleners. Uit het onderzoek blijkt dat het overheadpercentage van de totale formatie over de afgelopen vijf jaar met 8% daalde. Indirecte functies zijn in sterkere mate verkleind dan directe. Het onderzoek werd uitgevoerd bij accountants- en advieskantoren, ingenieursbureaus en researchcentra, advocatenkantoren en financiële dienstverleners. Tussen deze sectoren bestaan nog steeds aanzienlijke verschillen.

Tarieven staan onder druk, vooral bij ingenieursbureaus en financiële instellingen. Research-instellingen hebben te maken met een aanzienlijke vraaguitval. Omzetprognoses zijn bijna overal lager dan andere jaren. Door deze ontwikkelingen loopt de formatie in de zakelijke dienstverlening terug. Een aantal sectoren zit traditioneel hoog in de overhead zoals de juridische dienstverleners en financiële dienstverleners, maar die beginnen pas nu de druk te merken. ICT zit op een veel lager niveau in de overhead omdat daar de financiële druk al jaren hoog is en de bakens eerder zijn verzet. Lees meer over dit bericht

Overhead gewaardeerd

Op donderdag 20 januari jl. heeft onze zeer gewaardeerde collega Mark Huijben zijn proefschrift verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderwerp: overhead. De scriptie gaat over de “verbetering van de balans tussen waarde en kosten van overhead bij organisaties in de publieke sector.” Zonder Mark’s uitgebreide effort ook maar enigszins tekort te willen doen lichten we hier een paar puntjes uit de scriptie die zeker vermeldenswaardig zijn:

  1. Schaalvergroting leidt niet tot schaalvoordeel in overhead, met uitzondering van (zeer) kleine organisaties. Een belangrijke implicatie hiervan is dat wanneer Shared Service Centra worden ontworpen met als doel schaalvoordelen te realiseren enige nuance op z’n plaats is.
  2. Er is geen verband tussen de omvang van de overhead en de productiviteit in het primair proces. Lees meer over dit bericht

Wat kost uw overhead, en is dat veel?

Veel bedrijven lijken de weg omhoog weer te zijn ingeslagen. Vooral in de industrie is het herstel merkbaar. Hier kan men dan ook weer volop naar de toekomst kijken en de portefeuilles proberen te vullen; operational excellence en een hoog kostenbewustzijn blijven voorlopig zeker nog aanwezig, maar zijn niet meer direct de belangrijkste speerpunten. Binnen de zakelijke dienstverlening ligt dit iets anders. De omzet komt pas weer mondjesmaat terug, terwijl in veel gevallen de reserves flink zijn aangesproken het afgelopen jaar. Hoog tijd dus om grip te krijgen op de kosten. Een eerste stap hierin is inzicht krijgen in de belangrijkste kostenpost, de overhead, en te toetsen of deze kosten voldoende marktconform zijn. Een overheadbenchmark biedt inzicht in de eigen kostenstructuur, en bovendien een mogelijkheid om te “gluren bij de buren”.

Lees meer over dit bericht

%d bloggers liken dit: