Nederland in digitale stroomversnelling, de boardroom heeft weer de blik naar buiten!

Nederlandse bestuurders zien, na jaren van onzekerheid, weer kansen om te groeien. Meer dan 90% van de Nederlandse bedrijven verwacht dit jaar dat de omzet stabiel blijft of groeit. Dit blijkt uit het onderzoek Strategy Trends 2016 dat organisatieadviesbureau Berenschot onder 522 ondernemers, bestuurders en topmanagers hield. Berenschot doet sinds 2007 jaarlijks onderzoek naar de belangrijkste strategische trends in het Nederlandse bedrijfsleven.

strategytrends2016

Waar in 2015 veel bedrijven aangaven aan hun businessmodel te gaan sleutelen, spreekt dit jaar nog maar iets meer dan de helft van de bedrijven in de boardroom regelmatig over het businessmodel. Justin van der Starre, strategieconsultant bij Berenschot: “Het lijkt erop dat bestuurders het huis weer op orde hebben en in 2016 weer naar buiten durven te kijken”. Dit blijkt ook uit de groeiverwachtingen: meer dan 60% van de CEO’s denkt dat de omzet in het komende jaar zal stijgen. Deze groei wordt ook steeds meer in het buitenland gezocht. Gevraagd naar de belangrijkste afzetmarkten van de toekomst, antwoordt meer dan de helft van de CEO’s dat deze zich buiten Nederland bevinden. Buiten Europa worden vooral de Verenigde Staten en China daarbij gezien als belangrijkste afzetmarkten.

Helemaal bovenaan de agenda van bijna driekwart van de CEO’s staan met stip digitalisering en het imago. Deze twee thema’s raken in een steeds snellere wereld steeds verder met elkaar verstrengeld. Hoe snel in te springen op nieuwe disruptieve technologieën, zonder je goede reputatie te verliezen in een steeds transparantere wereld? Die vraag houdt veel CEO’s bezig. “Na jaren van onzekerheid zien bestuurders weer volop kansen in de markt, maar ze zijn wel voorzichtiger geworden om daar op in te springen”, aldus Justin van der Starre. Het managen van risico’s wordt in 59% van de bestuurskamers regelmatig tot voortdurend besproken. Beslissingen moeten steeds sneller genomen worden, en het risico voor reputatieschade is steeds groter. Elke misstap wordt direct de wereld rondgestuurd.

Het Nederlandse bedrijfsleven is dus weer voorzichtig positief over de toekomst. Bedrijven zien weer kansen, vooral in digitalisering. Velen zijn er klaar voor, alleen er is een gezonde aarzeling: hoe benut je de kansen met behoud van je goede reputatie en hoe krijg je de hele organisatie mee?

Gerben van den Berg, strategieconsultant bij Berenschot: “De meeste organisaties weten dat ze iets moeten doen om bij te blijven, en hebben ook steeds beter een idee in welke richting ze moeten zoeken voor oplossingen. De juiste oplossingen vinden en de gevonden oplossingen ook daadwerkelijk in te voeren, dát is de grote uitdaging in 2016 voor de Nederlandse CEO!”

Het volledige (interactieve) rapport Strategy Trends 2016: The CEO’s agenda is te vinden op www.strategytrends.nl

Advertenties

Internationalisatie: succesvolle bedrijven kenmerken zich door een hoge mate van actiegerichtheid

global

Succesvolle bedrijven kenmerken zich door een hoge mate van actiegerichtheid. Initiatieven worden voortvarend opgestart, vaak in samenwerking met een lokale partner. De uitdaging is om goed voorbereid te zijn op mogelijke scenario’s en voldoende (op marktonderzoek gebaseerde) onderbouwde keuzes te maken.

Een pragmatisch plan van aanpak geeft richting. Bijvoorbeeld voor de manier waarop de samenwerking structureel ingebed kan worden. Kijk daarbij ook naar de kansen die het buitenland biedt ten aanzien van het onderbrengen van backoffice activiteiten, R&D en productie. En zorg voor een eventuele exit strategie, mocht het onverhoopt toch misgaan.

Kansen in het buitenland structureel verzilveren

Door de digitalisering zijn er steeds meer mogelijkheden. Grenzen verdwijnen en producten die internationaal schaalbaar zijn kunnen uitgroeien tot wereld marktleiders. Om mee te kunnen profiteren van de groeiende buitenlandse afzetmarkt, richt de blik van de ondernemer zich de komende jaren ook steeds meer op de rest van de wereld.

internationalisatie

Deze verwachte groei in zowel binnenland als buitenland komt hoofdzakelijk door het aanboren van nieuwe marktsegmenten. Nederland is en blijft de belangrijkste afzetmarkt. Hier  is men ooit het bedrijf gestart en deze thuisbasis wordt gekoesterd. Wel verwacht meer dan de helft van de bedrijven verder te internationaliseren. West-Europa vormt op dit moment veruit de meest interessante buitenlandse afzetmarkt.

Naar de toekomst toe verwachten veel managers dat met name Oost-Europa gevolgd door Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika een steeds grotere rol gaan spelen. Als ondernemers de grens over gaan, kiezen ze vooral een regio waar potentiële partners zitten, waar huidige klanten nu al zaken doen en waar economische groei verwacht wordt. Internationale activiteiten betreffen vooral de opzet van buitenlandse verkoop.

Zorg dat u de Customer Journey van uw klant goed kent

De winnaars van morgen zijn in staat hun businessmodel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Digitalisering biedt kansen om essentiële informatie over de klant te verzamelen en op basis daarvan waardevolle proposities en verdienmodellen te ontwikkelen.

customer journey

De wereld verandert continu. Ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. Elke organisatie krijgt te maken met ontwikkelingen als ‘big data’, nieuwe communicatiekanalen, the internet of things (waarbij apparaten direct met elkaar in verbinding staan), robotisering, 3D-printen en kunstmatige intelligentie. Het is lastig in te schatten hoe de toekomst er uit ziet. Technologische ontwikkelingen ondermijnen de traditionele bedrijfsactiviteiten. Ketens, businessmodellen en organisatiestructuren staan op hun kop.
Fabrikanten krijgen door de functionaliteiten van het internet rechtstreeks toegang tot de eindklant, van B2B naar B2B2C. Dit maakt klant gedreven innovatie mogelijk en voorkomt marge op marge. De voorheen sterke positie van het tussen kanaal wordt hierdoor ondermijnd. Reputatie en imago zijn door de toenemende transparantie belangrijker dan ooit. Het hebben van een website of app is niet meer voldoende. Klanten verwachten dat zij via zowel offline als online kanalen optimaal worden bediend.

Zorg dat u de ‘customer journey’ van uw klant goed kent, ofwel zijn of haar klantreis. Dit is een weergave van de interactie van een klant met een organisatie binnen verkoop- en serviceprocessen. Dit kan zowel offline als online, via diverse kanalen en in continue interactie met elkaar waarbij grenzen steeds meer vervagen.
Interactieve e-marketing maakt het mogelijk nog beter op de individuele behoeften van de klant in te spelen en de klantbinding en klantrelatie te versterken. Ook biedt digitalisering mogelijkheden voor kostenbesparing en het aanbieden van nieuwe producten/diensten.

Groei door overname met verticale integratie

foto2De laatste tijd beginnen de overnames weer te komen. De bedrijven zijn relatief goedkoop en de vooruitzichten zijn weer goed. De investment bankers hebben het druk en de kassen van private equity zijn nog steeds goed gevuld.

Het is echter wel belangrijk om goed te kijken de goede groeistrategie te hanteren.

Verticale integratie met een afnemer kan interessant zijn om de positie in de keten te verstevigen. Goed voorbeeld zijn de eigen merkwinkels van fabrikanten die retailers opkopen.

Deze beweging vindt beperkt plaats doordat de synergie moeilijk te bereiken is. Vaak zijn deze acquisities riskant omdat er de kans groot is dat de twee bedrijven weinig met elkaar gemeen hebben. Er kunnen zelfs conflicterende belangen optreden door discussies over transfer prices. Het kan wel een strategie zijn als de huidige distributiestrategie niet goed werkt of als je directer op de eindklant wil gaan zitten.

Verticale acquisitie/meer grip op de kolom met afnemer
WANNEER
Verstevigen marktpositie van onderscheidende   producten of diensten
KARAKTERISTIEKEN
Fabrikant krijgt voorkeurspositie bij afnemer in ruil voor exclusiviteit, dan wel afnemer wordt verlengstuk bedrijf
AANTREKKELIJKHEDEN
Versterkt de positie van een merk
Prijsstelling en marge
Los komen van commodity positie
Bescherming tegen acties concurrenten
Investeren in merk en product rendabel
Mogelijkheden voor optimalisatie van
supply chain
RISICO’S
Te geringe marktpenetratie bij slecht
presteren van afnemers
Verlies van marge in supply chain
Discussies over verrekenprijzen en kosten
Overspannen verwachtingen over de
beïnvloedbaarheid van de markt

Verticale integratie met een toeleverancier vindt minder vaak plaats en is moeilijker succesvol te maken vanwege de verschillende posities in de keten. Vaak is er ongelijkwaardigheid. Deze groeioptie is met name interessant als de eigen markt al verzadigd is of er door de combinatie markt macht ontstaat om de keten te beheersen. Voorbeelden zijn ondernemingen die productiecapaciteit kopen. Vaak gebeurt dit om dat de afhankelijkheid tussen partijen al erg groot is.

Verticale acquisitie/meer grip op de kolom (met toeleverancier)
WANNEER
Waar intensieve samenwerking tussen afnemer en toeleverancier beide partijen strategisch voordeel biedt
KARAKTERISTIEKEN
Samenwerking met behoud zelfstandigheid op   basis van intensieve samenwerking in innovatie en logistiek
AANTREKKELIJKHEDEN
Win win relatie, waarin competenties van
de partijen worden gekoppeld
Stabiliteit maakt investeren mogelijk
Goede aansluiting interfaces
Vrij snel aan te gaan en te verbreken
Opstap naar intensieve samenwerking
RISICO’S
Ongelijkwaardigheid van partners geeft
vaak scheve verdeling
Onenigheid over verrekenprijzen
Verschil in tempo van innovatie
Onvoldoende “fit” tussen partners

Groei met portfolio acquisities

Alles tegelijk in de lucht houdenDe laatste tijd beginnen de overnames weer te komen.  Het is echter wel belangrijk om goed te kijken de goede groeistrategie te hanteren. Een methode is het overnemen van bedrijven die geen directe link heeft met de eigen activiteiten.

Overnames om een gehele andere markt te betreden was in de jaren ‘90 behoorlijk gebruikelijk. Vaak blijkt dit echter tot een mislukking te leiden en levert ontvlechting meer waarde creatie. Alleen de strak geleide conglomeraten, met stringente eisen zijn succesvol en lijken daarmee meer op private equity investeerder waarbij het concern dient als financieringsmaatschappij.

Dit kan dus wel succesvol zijn mits er goed management op zit en structureel strak wordt gestuurd.

Portfolio acquisities
WANNEER
Spreiding en diversificatie
KARAKTERISTIEKEN
fusie, overname of deelneming in andere markt of sector zonder integratie, conglomeraten, participatiemaatschappij
AANTREKKELIJKHEDEN
verbreding van de organisatie en diversificatie van activiteitenRisicospreidingStringente eisen t.a.v. selectie o.a. goed management, goed rendementen
RISICO’S
Som der delen is minder waard dan losse activiteitenOnvoldoende kennis van betreffende sectorTeveel management aandacht

Een succesformule van een goede fusie is niet te geven, maar door op te letten op valkuilen en best practices kunnen missers worden voorkomen.

Succesvolle groei door fusies of overnames

De laatste tijd beginnen de overnames weer te komen. De bedrijven zijn relatief goedkoop en de vooruitzichten zijn weer goed. De investment bankers hebben het druk en de kassen van private equity zijn nog steeds goFiguur op pijl_LRed gevuld.

Het is echter wel belangrijk om goed te kijken de goede groeistrategie te hanteren. Een van de opties om groei te bewerkstelligen is een fusie of overname. De fusie moet dan wel goed worden uitgevoerd. Uit diverse onderzoeken tonen aan dat veel fusie en overnames niet de geplande doelstelling behalen. Circa 80% van de fusies behalen niet de beoogde financiële doelstellingen. Circa helft van de fusies wordt in korte tijd weer ongedaan gemaakt.

Een succesformule van een goede fusie is niet te geven, maar door op te letten op valkuilen en best practices kunnen missers worden voorkomen. Het is daarom goed om te leren van de bedrijven die wel geslaagd zijn een succesvolle fusie uit te voeren. Belangrijk is dat vooraf de doelstelling van de fusie of overname duidelijk is. Er zijn helaas genoeg voorbeelden van fusies die onvoldoende doordacht zijn, te haastig uitgevoerd en onvoldoende van te voren verkend zijn.

Soort acquisitie Doel
Acquisitie gelijksoortig bedrijf/ benutten van schaalvoordelen Productie schaalvoordelen
Marketing/concept schaalvoordelen
Financiële schaalvoordelen
Marktschaalvoordelen: groter in dezelfde sector
Horizontale acquisitie/ complementair Aanvullend op bestaande marktpositie: breder product aanbod
Kopen productie capaciteit
Internationalisatie
Leverage op kennis
Verticale acquisitie/meer grip op de kolom Kopen van klanten
Kopen van leveranciers
Portfolio acquisities Financieel belang in totaal andere sector met stringente criteria (financieel, operationeel)

Uit de praktijk blijkt dat succesvolle fusies / overnames voldoen aan een aantal karakteristieken. Fusies die door opportunisme worden gedreven blijken minder goed te werken dan fusies die goed doordacht zijn waarbij beide partijen elkaar voldoende aanvullen. Daarnaast zijn natuurlijk de zachte factoren zoals cultuur verschillen en de mate van integratie belangrijk. Als wij ondernemingen bezoeken zijn vaak jaren na dato nog steeds de bloedgroepen zichtbaar van de oorspronkelijke organisaties. Dit geeft dat organisaties niet volledig zijn geïntegreerd. Op zich hoeft dat niet slecht te zijn, maar fusies mislukken vaak door:

  • het niet verzilveren van synergievoordelen
  • niet volledig doorgevoerde integraties
  • onderschatting van de HRM aspecten
  • te grote verwachtingen
  • IT automatiseringsproblemen
  • geen goede integratieplannen
%d bloggers liken dit: