Extra stimuleringsmaatregelen ter crisisbestrijding: doe er uw voordeel mee!

Overheden en opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) hebben dit jaar meer geld beschikbaar gesteld om de effecten van de economische crisis te bestrijden. Het gaat daarbij voornamelijk om extra geld voor het bestrijden van de arbeidsmarktproblematiek. De omvang van deze financiële impuls zal in de loop van 2010 alleen nog maar gaan toenemen. Maar hoe maakt u nou gebruik van de mogelijkheden?

In dit artikel:

 • Reactie op de crisis: welke maatregelen heeft de overheid getroffen?
 • Versterking van de arbeidsmarkt en (regionale) kenniseconomie
 • Samenwerking binnen de regio
 • Europese subsidies voor arbeidsmarktbeleid, zoals het Europees Sociaal Fonds en het Europees Globaliseringsfonds
 • Nationale maatregelen zoals fiscale kortingen en/of subsidies
 • De samenwerking organiseren en faciliteren.

Reactie op de crisis

De overheid roept diverse maatregelen in het leven om de financieel-economische crisis het hoofd te bieden. Zo heeft de EU een economisch herstelplan gelanceerd. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de versoepeling van het financiële beheer van de Europese structuurfondsen zoals de EFRO en de ESF. Deze versoepeling heeft als doel de uitvoering van gesubsidieerde projecten te vereenvoudigen, zodat die sneller kunnen worden uitgevoerd en zodoende het effect ervan op de economie ook sneller intreedt.

Op nationaal niveau heeft het kabinet € 250 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten ter bestrijding van de stijgende jeugdwerkloosheid als gevolg van de crisis. Daarnaast hebben regionale overheden en sociale partners (verenigd in Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen) extra financiële crisismaatregelen genomen. Deze crisismaatregelen komen bovenop het uitgebreide pakket stimuleringsmaatregelen voor de verbetering van de arbeidsmarkt en de regionale kenniseconomie.

Versterking van de arbeidsmarkt en (regionale) kenniseconomie

In veel regio’s binnen Nederland is momenteel een lappendeken aan subsidies beschikbaar. Deze zijn gericht op diverse thema’s zoals arbeidsmarkt, scholing, samenwerking, innovatie en regionale kennisinfrastructuur. Zij worden veelal samengevat onder de noemer versterking van de (regionale) kenniseconomie. Enkele interessante voorbeelden:

 • Provinciale subsidies gericht op innovatie;
 • ˜Subsidies gericht op ondernemerschap en scholing;
 • ˜Regionaal georiënteerde Europese subsidies gericht op grensoverschrijdende samenwerking;
 • ˜Subsidies voor investeringen en kennisuitwisseling;
 • ˜Subsidies van O&O-fondsen voor regionale (pilot)projecten betreffende sectoroverschrijdende scholing;
 • Subsidies voor verbetering van de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

Werk samen!

Voor organisaties die in een regio de handen ineen willen slaan om de problematiek op de arbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken, is het een kwestie van een sterk project slim organiseren én de beschikbare middelen logisch koppelen aan de diverse activiteiten in de tijd. Dit geldt eveneens voor het gericht benutten van de groeiende stroom aan subsidies. Projecten gericht op weerbaarheid van personeel en regionale samenwerking zijn de sleutelwoorden in tijden van crisis op de arbeidsmarkt en scoren hoog op de subsidieladder.

Europese subsidies voor arbeidsmarktbeleid

Bij de meeste organisaties zijn de Europese regelingen met arbeidsmarktcomponenten al redelijk goed bekend. Het betreft subsidieregelingen zoals EFRO, ESF en Interreg. De uitvoerders hiervan grijpen nu meer dan ooit alle mogelijkheden aan om budgetten “naar voren te halen”, administratieve lasten te verlichten, subsidiepercentages te verhogen en subsidiecriteria te verruimen.

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het ESF is voor de meeste organisaties wel het bekendste Europese fonds voor het verkrijgen van subsidie voor de re-integratie van werkzoekenden en de scholing van personeel. Ook subsidieert het ESF projecten op het gebied van sociale innovatie en projecten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het ESF geniet niet altijd een even goede reputatie bij de organisaties die er mee te maken hebben gehad, vanwege de administratieve belasting.

Het ministerie van SZW heeft nu een administratieve verlichting doorgevoerd, onder meer op de volgende punten:

 • De Handleiding Project Administratie bevat geen regels meer maar handreikingen;
 • ˜De procedure voor de verantwoording op basis van facturen en de loonkosten is vereenvoudigd;
 • ˜De procedure voor het aantonen van de marktconformiteit van de kosten (o.a. aanbesteden) is vereenvoudigd. Voor kosten onder de € 15.000 kan de marktconformiteitstoets zelfs helemaal achterwege blijven.

Deze administratieve versoepeling is doorgevoerd in de ESF-aanvraagtijdvakken die in het najaar van 2009 en in het voorjaar van 2010 weer open gaan.

Afhankelijk van de ESF-maatregelen kunnen verschillende typen organisaties 40% (en bij sociale innovatie zelfs 75%) subsidie ontvangen voor:

 • Re-integratie van werklozen (gemeenten, UWV, O&O-fondsen);
 • ˜Scholing van personeel (O&O-fondsen);
 • ˜Bestrijding jeugdwerkloosheid (gemeenten, O&O-fondsen);
 • ˜Sociale innovatie (alle typen organisaties).

Europees Globaliseringsfonds

Iets minder bekend is wellicht het Europees Globaliseringsfonds (EGF). Dit voorjaar werd in de media meer openbaarheid gegeven aan het goed gevulde, maar nauwelijks gebruikte fonds. De Europese Commissie stelt € 500 miljoen per jaar beschikbaar voor bedrijven of sectoren die te maken krijgen met omvangrijke ontslagen.

Zo kan een bedrijf of sector een beroep doen op de subsidie als minimaal 500 werknemers van het eigen bedrijf of van direct betrokken bedrijven, of van bedrijven binnen een sector worden ontslagen. De reden van het ontslag moet te herleiden zijn naar de huidige crisis. Dit fonds staat open voor alle bedrijven en sectoren in Nederland.

Bedrijven en hun toeleveranciers kunnen een forse subsidie (65% van de kosten) ontvangen op de kosten voor arbeidsmarktmaatregelen. Denkt u hierbij aan:

 • Hulp bij het zoeken van een baan;
 • ˜Loopbaanbegeleiding;
 • ˜Individuele opleiding en omscholing;
 • ˜Ontslagbegeleiding;
 • ˜Steun bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Nationaal maatregelenpakket

Naast de (nieuwe) subsidie impulsen uit Brussel heeft ook de Nederlandse overheid de afgelopen maanden talloze maatregelen gepubliceerd om de inzetbaarheid van de beroepsbevolking te verhogen. Het kabinet stelt weliswaar extra middelen beschikbaar voor de financiering van deze kosten, maar doet ook een uitdrukkelijk beroep op de verantwoordelijkheid van werkgevers, O&O-fondsen en gemeenten.

De (financiële) ondersteuningsmaatregelen zijn gericht op maatregelen die de weerbaarheid van werknemers verhogen en maatregelen die samenwerking tussen werkgevers bevorderen. Investeringen in menselijk kapitaal leveren een grote bijdrage aan de weerbaarheid van werknemers tegen de veranderende omstandigheden. Scholing wordt hierbinnen gezien als een relevant middel om de inzetbaarheid van mensen te vergroten en de overgang van de ene naar de andere baan te vereenvoudigen.

De overheid en O&O-fondsen stimuleren scholing van zowel werkenden als werklozen op diverse manieren. Het gaat hierbij om fiscale kortingen en/of subsidies voor:

 • Het aanbieden van stageplaatsen;
 • ˜Het verstrekken van EVC trajecten aan werknemers;
 • ˜Het opleiden van voormalige werklozen tot startkwalificatieniveau;
 • ˜Het realiseren van nieuwe duale trajecten en gebruik maken van leerwerkloketten;
 • ˜Het aannemen van personeel uit een andere sector;
 • ˜Om-, her- en bijscholing van zittend personeel;
 • ˜Het behouden van vakkennis en vakmanschap (deeltijd WW);
 • ˜Het aannemen van personeel met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’;
 • ˜Het aannemen van jongeren en behoud van leerwerkplaatsen.

Samenwerking organiseren en faciliteren

Voor de ontwikkeling en uitvoering van subsidiabele arbeidsmarktprojecten en het bijbehorende subsidiemanagement is een goede samenwerking tussen betrokken stakeholders essentieel. Zeker in tijden van tegenslag is deze samenwerking van essentieel belang, zowel binnen de sector als sectoroverstijgend, maar ook regionaal. Het is nu de tijd om samenwerking gestalte te geven, aangezien de Nederlandse en Europese overheid deze samenwerking momenteel extra stimuleert en faciliteert.

Tot slot

Het kabinet en Brussel hebben hoge verwachtingen van de verantwoordelijkheden die bedrijven, O&O-fondsen, gemeenten en sociale partners samen moeten nemen op het gebied van weerbaarheid van personeel en regionale samenwerking. Diezelfde overheid neemt echter ook een groot aantal maatregelen om de noodzakelijke aanpak voor het verhogen van de arbeidsmobiliteit financieel mogelijk te maken. Aan alle arbeidsmarktactoren in Nederland zodoende de uitnodiging voor het beginnen aan het oplossen van de puzzel.

Het organiseren van de samenwerking en het vormgeven van subsidiabele projecten is geen eenvoudige taak. Mocht u na het lezen van dit artikel vragen of opmerkingen hebben of geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om uw organisatie weerbaarder te maken voor de gevolgen van de crisis, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Door: Martijn Röfekamp en Linda Blokzijl, (030) 291 68 88.
Uit: Subsidies in bedrijf, Nummer 42, november 2009, Jaargang 12
Advertenties

Over Roel van Lanen
Roel van Lanen has international experience in the fields of strategy, finance, corporate recovery and business growth. Roel has extensive experience advising clients on strategic issues ranging from scenario planning to cost reductions. Additionally he supported companies through complex operational changes. Currently Roel works as a senior strategy consultant with Berenschot in the Netherlands, primarily focusing on organizational development and efficiency, strategic market studies, and complex (international) restructuring efforts. Customers typically work in financial and professional services, as well as utilities (energy), health care, and production industry. Roel is an experienced program- and projectmanager who regularly teaches workshops and holds lectures, and publishes articles on strategy in various media and on his blog, Business Strategies.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: