Weerbaarheid en Samenwerking

Weerbaarheid en Samenwerking:

Sleutelwoorden in tijden van economische crisis

Volgens minister Donner vraagt de economische situatie om een snelle en inventieve aanpak van de problematiek op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierin eind 2008 het voortouw genomen met de regeling voor de werktijdverkorting. Helaas biedt deze regeling door haar tijdelijke karakter geen adequaat antwoord op de economische neergang, nu de huidige ‘crisis’ een lange adem lijkt te hebben. Er zijn andere maatregelen nodig: toekomstbestendige maatregelen die aansluiten bij de vergrijzing en het te verwachten tekort op de arbeidsmarkt.

personeel

De financieringsmogelijkheden kort op een rijtje:

 • Fiscale tegemoetkomingen in de studiekosten en vrijstelling van belastingen van EVC-trajecten;
 • Subsidies voor leerwerktrajecten en EVC-procedures.
 • Afdrachtverminderingen op de loonbelasting;
 • Omscholingsregeling;
 • Subsidies voor het verbeteren van het praktijkleren;
 • Subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor scholing en reïntegratie;
 • O&O-gelden voor scholing en werkgelegenheidsinitiatieven;
 • Deeltijd WW;
 • In dienst nemen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren;
 • Subsidie voor samenwerking met andere werkgevers, het UWV en onderwijsinstellingen;
 • Subsidie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling;
 • Regionale en lokale subsidies voor HRM en werkgelegenheidsinitiatieven.

resilienceDe overheid heeft de afgelopen maanden talloze maatregelen gepubliceerd om de inzetbaarheid van werkenden te verhogen. Ongetwijfeld zijn ten minste een aantal van deze regelingen bij u bekend, maar hoe het precies zit, en wat u er zelf voor moet doen, dat blijft lastig. Dit artikel is bedoeld om een antwoord te geven op de vraag: wat wordt er van mij als werkgever verwacht en welke financiële ondersteuning kan ik daarbij van de overheid verwachten?

Om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van de crisis, zijn de (financiële) ondersteuningsmaatregelen onder te brengen in maatregelen die de weerbaarheid van werknemers verhogen en maatregelen die samenwerking tussen werkgevers bevorderen.

Welke middelen stelt het kabinet beschikbaar voor de financiering van het pakket aan maatregelen?

 • Voor de problematiek op de arbeidsmarkt:
  • € 250 miljoen in 2009
  • € 350 miljoen in 2010
  • € 100 miljoen in 2011
 • Voor het verbeteren van de positie van jongeren op de arbeidsmarkt:
  • € 100 miljoen in 2009
  • € 120 miljoen in 2010

weerbaarheidWeerbaarheid

Investeringen in menselijk kapitaal leveren een grote bijdrage aan de weerbaarheid van werknemers tegen de veranderende omstandigheden. De overheid faciliteert u als werkgever bij de verhoging van weerbaarheid en wel op de volgende manieren:

Scholing faciliteren:

Scholing wordt gezien als een belangrijk middel om de inzetbaarheid van mensen te vergroten en de overgang van de ene naar de andere baan te vereenvoudigen. In eerste instantie zijn u en uw werknemers zelf verantwoordelijk voor scholing, maar de overheid stimuleert scholing van zowel werkenden als werklozen, bijvoorbeeld door een fiscale korting of vermindering op de loonbelasting.

Vakkennis behouden:

Als u nu vakmensen moet ontslaan door terugval in de omzet, kan dat op termijn nadelige gevolgen hebben doordat vakkennis uit uw organisatie stroomt. Daarom wordt voor álle bedrijven – niet alleen voor de bedrijven die aan de scherpe criteria voor werktijdverkorting voldoen – een additionele mogelijkheid voor gedeeltelijke WW geopend (zie kader onder). Een andere mogelijkheid waar u aan kunt denken om vakmanschap te behouden, is het maken van afspraken met CAO-partijen over criteria voor het bepalen van de ontslagkeuze op basis van bijvoorbeeld competenties en kwaliteiten van werknemers.

Beschikbaar houden van kwetsbare groepen voor de arbeidsmarkt:

Omdat, volgens de overheid, werkgevers niet snel geneigd zijn om werkzoekenden met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ (zoals allochtonen, arbeidsgehandicapten of langdurig werklozen) in dienst te nemen, stelt de overheid de komende periode extra middelen beschikbaar om u te stimuleren wél naar deze doelgroep te kijken. Naast bestaande instrumenten en budgetten zoals loonkostensubsidies en participatieplaatsen, worden voor de jaren 2009 tot en met 2011 extra middelen voor kwetsbare groepen beschikbaar gesteld.

Bestrijden jeugdwerkloosheid:

In de komende periode betreedt een groep jongeren voor het eerst de arbeidsmarkt na het afronden van hun opleiding. De sterk oplopende jeugdwerkloosheid vraagt om maatregelen om deze te bestrijden. Het kabinet stelt hiervoor in 2009 en 2010 dan ook extra middelen beschikbaar. Hierdoor wordt het voor u als werkgever aantrekkelijker deze groep werknemers, die u in de toekomst hard nodig zult hebben, een plek te geven binnen uw organisatie.

Deeltijd WW

layoffsDe Werkloosheidswet kent nu al de mogelijkheid om een werknemer minder uren te laten werken in plaats van volledig ontslag aan te zeggen. Deze mogelijkheid is echter niet toegespitst op het behouden van vakmensen.

Per 1 april 2009 is een regeling voor deeltijd WW geïntroduceerd om vakkrachten te behouden voor bedrijven die voldoende gezond zijn om door de crisis heen te komen. Re-integratieverplichtingen uit de WW gelden niet, en ook geen opzegtermijn. De werknemer blijft bij u in dienst en u maakt afspraken over scholing van de werknemer gedurende de periode van deeltijd WW. U krijgt de mogelijkheid het aantal gewerkte uren van een werknemer met ten hoogste 50% te verminderen, de werknemer ontvangt voor de niet gewerkte uren een WW-uitkering. Voor de regeling is een budget beschikbaar van in totaal € 375 miljoen.

cooperationSamenwerking

Samenwerking is essentieel, zeker in tijden van tegenslag, zowel binnen de sector als sectoroverstijgend, maar ook regionaal. Het is nu de tijd om samenwerking gestalte te geven, aangezien de overheid deze momenteel extra faciliteert.

Arbeidsmobiliteit ondersteunen:

U kunt ontslag voor een deel van de werknemers niet altijd voorkomen, maar u kunt wel een rol spelen in het vinden van ander werk om daadwerkelijke werkloosheid te voorkomen. Door samen te werken met andere werkgevers in de sector of regio en het UWV, kunt u een belangrijke rol spelen bij bemiddeling van werk naar werk. De kern van deze publiek-private samenwerking, is dat u het UWV er al bij betrekt vóór het definitieve ontslag en dat u zelf ook betrokken blijft in de periode na het ontslag.

Arbeidsmarktinformatie ontsluiten en benutten:

Om zoveel mogelijk mensen naar nieuw werk te begeleiden, is een goed zicht op de (regionale) arbeidsmarkt essentieel. Informatie van werkgevers over vacatures is hierbij van groot belang. Het UWV/WERKbedrijf maakt – mede op basis van uw input – regionale en sectorale arbeidsmarktgegevens inzichtelijk. Hierdoor krijgt u als werkgever ook een beter beeld van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zodat vacatures optimaal in te vullen zijn.

desk jobArbeidsbemiddeling intensiveren:

Als u te maken krijgt met ontslagen wordt van u verwacht dat u zich inzet om werknemers zo goed mogelijk te begeleiden en zo snel mogelijk weer naar de arbeidsmarkt te leiden. Het kabinet draagt haar steentje bij door extra middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten en de re-integratie van werkzoekenden en voor extra capaciteit voor de reguliere werkpleinen. Zo is er bijvoorbeeld een Landelijk netwerk van mobiliteitscentra gerealiseerd. Binnen dit netwerk is ook ruimte voor private initiatieven.

Regionale ontwikkeling:

Aangezien werk zich doorgaans niet tot de gemeentegrenzen beperkt, is het van belang dat de samenwerking ook regionaal gebeurt. Denkt u bij regionale samenwerkingsinitiatieven ook eens aan het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het type projecten waarvoor u binnen het EFRO-programma mogelijk subsidie kunt krijgen, is door de aard en omvang van het programma zeer divers. Subsidie is bijvoorbeeld mogelijk voor projecten met als doel het ondernemerschap en de innovatiekracht in de regio te versterken, kennisclusters te vormen, samenwerking tussen overheid, bedrijven en onderwijs te verbeteren of de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Verantwoordelijkheid versus financiële ondersteuningsmaatregelen

Uit het bovenstaande blijkt dat de overheid hoge verwachtingen heeft van de verantwoordelijkheid die u als werkgever neemt om inspanningen te verrichten op het gebied van weerbaarheid en samenwerking. Diezelfde overheid neemt echter ook een groot aantal maatregelen, om de noodzakelijke aanpak voor het verhogen van de arbeidsmobiliteit financieel mogelijk te maken. Het is aan u om hiervan optimaal gebruik te kunnen maken.

In: Subsidies in bedrijf, Nummer 41, Jaargang 12 (mei 2009)

Door: Kim Vereijken en Martijn Röfekamp

Subsidies in Bedrijf #41, mei 2009

eerb
Advertenties

Over Roel van Lanen
Roel van Lanen has international experience in the fields of strategy, finance, corporate recovery and business growth. Roel has extensive experience advising clients on strategic issues ranging from scenario planning to cost reductions. Additionally he supported companies through complex operational changes. Currently Roel works as a senior strategy consultant with Berenschot in the Netherlands, primarily focusing on organizational development and efficiency, strategic market studies, and complex (international) restructuring efforts. Customers typically work in financial and professional services, as well as utilities (energy), health care, and production industry. Roel is an experienced program- and projectmanager who regularly teaches workshops and holds lectures, and publishes articles on strategy in various media and on his blog, Business Strategies.

One Response to Weerbaarheid en Samenwerking

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: